Skip to content

การป้องกัน และดูแลสิ่งแวดล้อม​​​

การป้องกัน
และดูแลสิ่งแวดล้อม​

เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของโครงการ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญและจัดทำรายงานวิเคราห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรการป้องกันและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ (คชก.) สำนักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯได้ปฎิบัติตาม อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพ แวดล้อมจากการดำเนินงาน

การทำเหมืองแร่โพแทช

ด้วยวิธีการทำเหมืองแร่ใต้ดินแบบห้องสลับเสาค้ำยัน

มีความปลอดภัยสูงและมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ำ การออกแบบการทำเหมืองถูกต้องตามหลักวิศวกรรม การเลือกใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นการเลือกใช้เครื่องจักรไฟฟ้าแทนเครื่องจักรสันดาป รวมถึงการจัดการทำเหมืองเพื่อลด carbon footprint ให้เป็น net zero emissions หรือก็คือการจัดการให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์โดยการเลือกใช้พลังงานทางเลือกเช่นไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยมลพิษ และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก solar ก็เป็นอีกทางเลือกที่บริษัทฯให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ

3 วิธีป้องกันการแพร่กระจาย
ของน้ำออกสู่ภายนอกโครงการ

ภายใต้นโยบายหลักของการบริหารโครงการ
การกำจัดและป้องกันของเสียภายในโครงการให้เป็นศูนย์ (Zero-Discharge)”

แนวป้องกันภายในโรงงานได้แก่รางระบายน้ำภายในอาคาร

แนวป้องกันรอบบริเวณโรงงานได้แก่รางระบายน้ำรอบบริเวณโรงงาน

แนวกันชนป้องกันรอบพื้นที่โครงการได้แก่คันดินและคูน้ำรอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการฯ

นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เน้นการดูแลมลภาวะด้านต่างๆ
อย่างเข้มงวด อาทิเช่น

มลภาวะด้านฝุ่น
  • กระบวนการผลิตแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรท์และเกลือบริสุทธิ์แบบเปียกและเป็นระบบปิด
  • สายพานลำเลียงนอกอาคารต้องมีฝาครอบ
  • มีเครื่องจักรดักเก็บฝุ่น
มลภาวะด้านเสียง
  • เครื่องจักรอยู่ภายในอาคารและไม่ส่งเสียงรบกวน
มลภาวะด้านกลิ่น
  • กระบวนการผลิตไม่มีกลิ่นรบกวน
  • ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยโพแทชและเกลือไม่มีกลิ่น
มลภาวะด้านน้ำ
  • โรงงานมีระบบรวบรวมน้ำไปเก็บไว้ในบ่อคอนกรีตและบ่อกักเก็บน้ำที่ปูพื้นด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม HDPE
  • กระบวนการผลิตแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรท์เป็นระบบหมุนเวียนใช้น้ำจนเข้มข้นกลายเป็นหางแร่แล้วจึงนำไปถมกลับในช่องว่างเหมืองใต้ดิน
  • กระบวนการผลิตเกลือบริโภคบริสุทธิ์ใช้ความร้อนทำให้น้ำเกลือเข้มข้นตกผลึกเป็นเกลือบริสุทธิ์เป็นการแยกความเค็มออกจากน้ำและได้น้ำกลั่นจืดมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไป

 

กระบวนการทั้งหมดเป็นการออกแบบระบบการทำเหมืองแร่และผลิตปุ๋ยโพแทสเซียมอย่างครบวงจร เพื่อให้การกำจัดและป้องกันของเสียภายในโครงการให้เป็นศูนย์ (Zero-Discharge) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม