Skip to content

เกี่ยวกับเรา​​

บริษัท ไทยคาลิ จำกัด

เป็นบริษัทสำรวจขุดเจาะและพัฒนาเหมืองแร่โพแทชในระดับภูมิภาคด้วยวิธีการทำเหมืองใต้ดินโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ดำเนินการขุดเจาะและแต่งแร่เพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติแร่โพแทชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมาผลิตเป็นปุ๋ยโพแทชเซียม (Muriate of Potash) สำหรับใช้ในภาคเกษตรกรรม  เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของประเทศชาติทั้งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน บริษัทฯมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับประเทศชาติและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ใต้ดินของภูมิภาคภายใต้มาตรฐานการทำเหมือง กระบวนการผลิตและความปลอดภัยในระดับสากล

Play Video