Skip to content

ธุรกิจของเรา​​​

ธุรกิจของเรา​

ทำเหมืองใต้ดินด้วยวิธีการทำเหมืองที่ปลอดภัย มั่นคงและเหมาะสมกับสภาพชั้นแร่ใต้ดิน โดยวิธีการแบบห้องว่างสลับเสาค้ำยัน (Room and Pillar) และใช้กระบวนการแต่งแร่วิธีการตกผลึกแบบเย็นและการลอยแร่ (Cold Crystallization and Flotation) สำหรับผลิตปุ๋ยโพแทชเซียมคลอไรด์ที่มีความบริสุทธิ์ 60% K2O (MOP) รวมทั้งบริษัทฯมีผลิตภัณฑ์เกลือบริสุทธิ์ 99.9% โดยผลิตผ่านขั้นตอน Mechanical Vapour Recompression (MVR Process)

บริษัท ไทยคาลิ จำกัด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการทำเหมืองเป็นไปตามมาตรฐานสากล ถูกหลักวิศวกรรมเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการภายใต้นโยบายหลักของการบริหารโครงการการกำจัดและป้องกันของเสียภายในโครงการให้เป็นศูนย์ (Zero-Discharge)” และการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน มีมาตรการสร้างแนวป้องกันหลายชั้นรวมถึงการสร้างแนวคันดินและคูน้ำรอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำออกนอกพื้นที่โครงการได้ รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและได้รับผลประโยชน์ไปพร้อมๆ กัน