Skip to content

ไทยคาลิฯ ช่วยเหลือประชาชนรอบพื้นที่โครงการ

ไทยคาลิฯ ช่วยเหลือประชาชนรอบพื้นที่โครงการ จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาบริษัท ไทยคาลิ จำกัด ได้จัดโครงการ ‘น้ำใจไทยคาลิ’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการจากภาวะค่าครองชีพสูง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะช่วยเหลือโดยการช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการครองชีพด้วยการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าราคาในท้องตลาด เช่น ไข่ไก่ น้ำปลา น้ำมันพืช ฯลฯ โดยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมานี้

บริษัทฯ ได้จำหน่ายข้าวหอมมะลิขนาด 5 ก.ก. ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบและมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจาก 19 หมู่บ้านจำนวน 1,213 ครัวเรือน ทั้งนี้บริษัทฯมีแผนที่จะจัดโครงการ ‘น้ำใจไทยคาลิ’ อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยรอบต่อไป